Obchodní podmínky

 I. Základní ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Provozovatel eshopu a maloobchodní prodej:

Obchodní firma: Snefru s.r.o.

Roháčova 145/14, 130 00 , Praha 3

IČO: 07662459 

DIČ: CZ07662459 

 Firma je plátcem DPH.

www.pecka-darky.cz , (dále jen „prodávající“)  

2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.pecka-darky.cz (dále je „internetový obchod“).

3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

4. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

II. Informace o zboží a cenách

1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu.  Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

1.1 poznámka k respirátorům a rouškám. Z důvodu ochrany zdraví a z hygienických důvodů není možné zboží vrátit v 14-denní lhůtě.Platí pro všechny roušky a respirátory.

2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. 

3. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

4. Případné slevy s kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

2. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:

 • prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě,
 • vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.

3. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.

4. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko "Odeslat objednávku" Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.

5. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na emailovou adresu kupujícího. / Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení se považuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím na emailovou adresu kupujícího.

6. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách.

7. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo email prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.

8. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

IV. Zákaznický účet

1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.

2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.

6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

V. Platební podmínky a dodání zboží

1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:

 • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího  č.ú : 2801848334/2010 IBAN: CZ7320100000002801848334
  vedený u Fio banky.
 • bezhotovostně platební kartou
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího prostřednictvím platební brány Pays
 • dobírkou v hotovosti při předávní zboží,
 • v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru výdejně zásilek přes zásilkovna.cz

2. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.

5. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

6. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.

7. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin

8. Zboží je kupujícímu dodáno:

 • na adresu určenou kupujícím objednávce
 • prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou kupující určil,
 • osobním odběrem v provozovně prodávajícího

9. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.

10. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

11. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

12. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

13. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na emailovou adresu kupujícího./Daňový doklad je přiložen k dodávanému zboží.

14. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

VI. 

PRÁVO ODSTOUPIT OD SMLOUVY

U smluv uzavřených na dálku nebo uzavřených mimo obchodní prostory má spotřebitel podle ZVPot právo nás do 14 dní informovat, že od smlouvy odstupuje, aniž by musel uvést důvod svého rozhodnutí. 

Kupující, který od smlouvy nebo objednávky odstoupí, musí zboží vrátit nepoškozené v originálním obalu a v nezměněném množství. V případě, že prodejce zjistí, že je vrácené zboží poškozeno nebo že vrácené množství nesouhlasí, má prodejce právo odstoupení od smlouvy zamítnout a kupující je povinen uhradit i případnou vzniklou škodu.

Právo odstoupit od smlouvy nemáte v následujících případech:

 • pokud zboží nebo příslušenství není vráceno v originálním nepoškozeném obalu a v nezměněném množství;
 • pokud přístroj nebo software obsahuje data, fotografie, nastavení uživatele;
 • pokud je poškozena nebo zlomena bezpečností plomba na zboží;
 • pokud je poškozen nebo chybí návod a záruční list zboží;
 • při dodání zboží, které je kvůli své povaze neoddělitelně smícháno s jinými předměty;
 • Při zakoupení baterií, akumulátorových baterií a akumulátorových sad, kabelů, zářivek, komponent, pokud jste otevřeli bezpečnostní plombu nebo v případě, že byl odstraněn originální obal;
 • při dodání modelů, které jsou částečně nebo zcela složeny spotřebitelem;
 • při zakoupení výrobků k jednorázovému použití, rezervních a náhradních dílů.

Oznámení o odstoupení můžete předložit firmě s jednoznačným prohlášením, z něhož jasně vyplývá, že od smlouvy odstupujete. Oznámení o odstoupení nám můžete poslat:

 • v elektronické podobě na info@pecka-darky.cz , v  tom případě vám přijetí oznámení o odstoupení od smlouvy neprodleně potvrdíme;
 • na zadní straně faktury označte, že výrobek vracíte a fakturu spolu s výrobkem zabalte. Kontaktujte náš zákaznický servis, který Vám pošle reklamační štítek. Ten nalepíte na zásilku a odešlete z nejbližší Zásilkovny.

Má se za to, že jste prohlášení o odstoupení podali včas, pokud ji pošlete ve lhůtě stanovené k odstoupení od smlouvy. Důkazní břemeno ohledně uplatňování práva na odstoupení z tohoto článku nese spotřebitel.

Pokud jste zboží už obdrželi a od smlouvy odstoupíte, musíte zboží do 14 dní po oznámení o odstoupení od smlouvy vrátit na naši adresu. Má se za to, že jste zboží vrátili včas, pokud ho pošlete před uplynutím 14–denní lhůty k vrácení. Výrobky musíte vrátit nepoškozené v nezměněném množství a v originálním, nepoškozeném obalu. Poškozené výrobky, výrobky ve změněném množství a výrobky v neoriginálním nebo poškozeném obalu není možné vrátit. Výrobky vraťte jako balíkovou zásilku, ne jako dopis. K výrobkům, které se vracejí, musí být přiložena kopie faktury, V případě odstoupení od smlouvy hradíte pouze náklady vrácení zboží.

Vrácení zboží je možné pouze po předchozím kontaktování našeho Zákaznického servisu. Veškeré zásilky poslány na dobírku nebudou převzaty.

Pokud jste objednané zboží již zaplatili, vrátíme vám všechny přijaté platby, které jste provedli z důvodu objednávky obratem, respektive nejpozději do 14 dní po obdržení oznámení o odstoupení od smlouvy.

Pokud jste zboží již obdrželi a od smlouvy odstoupíte, musíte zboží vrátit do 14 dní po oznámení o odstoupení od smlouvy. Vrácení přijatých plateb v tomto případě pozdržíme do převzetí vráceného zboží nebo dokud nám nepředložíte doklad, že jste zboží poslali zpět. Přijaté platby vám vrátíme stejným platebním prostředkem, který jste použili při nákupu, pokud si nepřejete odlišný způsob vrácení. Nejrychlejší a nejjednodušší způsob vrácení je na váš běžný účet (osobní účet). V případě, že se pro takový způsob vrácení rozhodnete, prosíme, abyste nám sdělili číslo osobního účtu nebo ho vyplnili do formuláře pro vrácení zboží na zadní straně faktury.

Doporučujeme, abyste nás před vrácením informovali po e-mailu nebo nám zavolali na telefonní číslo, abychom se na nejlepším způsobu vrácení dohodli.

Pokud výrobek správně nefunguje nebo nefunguje podle vašich očekávání, prosíme, abyste zavolali naši technickou službu na telefonní číslo, kde vám naši poradci mohou s potřebným vysvětlením pomoci. Tímto způsobem zabráníte případnému chybnému použití výrobku a poškození samotného výrobku i případnému poškození jiných věcí.

U výrobků, u nichž zjistíme, že byly poškozeny z důvodu nesprávného nebo nevhodného použití, respektive zacházení, které není nezbytné ke zjištění povahy, vlastnosti a fungování zboží, nebudeme moci reklamaci zohlednit. Pokud budete chtít takový výrobek po zamítnutí reklamace znovu převzít, zašleme vám ho a k tomu vyúčtujeme poplatky spojené s doručením takového výrobku.

Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

VII. VADNÉ PLNĚNÍ

Prodejce musí kupujícímu předat zboží podle smlouvy a odpovídá za své vadné plnění.

Kdy vadné plnění nastává:

 • pokud věc nemá vlastnosti, které jsou potřebné k jejímu normálnímu použití nebo provozu;
 • pokud věc nemá vlastnosti, které jsou potřebné ke speciálnímu použití, k němuž ho kupující kupuje, a které byly prodejci známy, respektive by mu měly být známy;
 • pokud věc nemá vlastnosti a charakteristiky, které byly výslovně nebo mlčky dohodnuty, respektive předepsány;
 • pokud prodejce předl věc, která nesouhlasí se vzorkem nebo modelem, ledaže byl vzorek nebo model ukázán pouze z důvodu oznámení.

Způsobilost zboží k normálnímu použití se posuzuje podle obvyklého zboží stejného druhu a s přihlédnutím k jakýmkoli prohlášením prodejce o charakteristikách zboží, které uvedl prodejce nebo výrobce zejména v propagaci, prezentaci výrobku nebo uvedením na zboží samotném. Pro odpovědnost za vadné plnění se používají ustanovení zákona, který upravuje závazkové vztahy.

Jak se vadné plnění uplatňuje?

Kupující může svá práva z titulu vadného plnění uplatňovat, pokud nás o vadě informuje ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy byla vada zjištěna. Kupující musí v oznámení o vadě vadu přesněji popsat a umožnit nám, abychom věc zkontrolovali. Oznámení o vadě nám může kupující sdělit osobně, přičemž mu musíme vydat potvrzení, nebo ho pošle do prodejny, kde byla věc zakoupena, nebo zástupci prodejce, s nímž uzavřel smlouvu.

Kdy prodejce za vadné plnění neodpovídá?

Prodejce neodpovídá za vadné plnění u zboží, které se objeví po uplynutí dvou let, kdy byla věc předána. Pokud je předmětem smlouvy mezi prodejcem a kupujícím použitá věc, neodpovídáme za vadné plnění u zboží, které se objeví po uplynutí jednoho roku, kdy byla věc předána. Má se za to, že vadné plnění existovala již v době předání, pokud se objeví ve lhůtě šesti měsíců od předání.

ZÁRUKA

V případě, že vaše zboží nefunguje správně, můžete uplatňovat záruku. Na všechny elektronická zařízení v naší nabídce máme záruku 24 měsíců. Záruka běží od data převzetí zboží. Záruku můžete uplatňovat se záručním listem, fakturou a dalšími dokumenty, které jsou uvedeny na faktuře. Máte nepotvrzený záruční list? Bez starosti! V tomto případě podle § 18 Zákona o ochraně spotřebitele Republiky Slovinsko není třeba, aby záruční list prodejce zvlášť potvrdil.

Záruka neplatí v případě:

 • fyzického poškození;
 • opotřebení z důvodu použití;
 • závad, které vzniknou z důvodu chybného, neodpovídajícího a nedbalého používání zboží.

Pokud oprava trvá více než 45 dní, vyměníme vám výrobek za nový, pokud to není možné, vrátíme vám plnou kupní cenu za výrobek.

VIII. Doručování

1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.

2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

XI. Mimosoudní řešení sporů

1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

X. Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

8. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 22/10/2020